Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลไทรงาม 
     ตำบลไทรงาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้  
 
หมู่ที่ 1 

บ้านคลองเจ็ก
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

บ้านหมู่
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3

บ้านท่าเรือ

 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4

บ้านตลาดบางไทร
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

บ้านต้นตาล

 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6

บ้านคลองบางไทร
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

บ้านไผ่จรเข้
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8

บ้านไผ่สามตำลึง

 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9

บ้านคลองคุณพระประชาศรัย
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10

บ้านคลองญี่ปุ่น
 ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11

บ้านคลองสอง
 ข้อมูลหมู่บ้าน


 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 
     ประชากรทั้งสิ้น 5,302 คน  แยกเป็นชาย 2,636 คน  หญิง 2,666 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 148 คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 1,198 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2551)

 หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 193 192 385 98
2 192 177 369 88
3 125 130 255 64
4 379 379 758 191
5 143 150 293 77
6 74 93 167 45
7 318 305 623 139
8 325 326 651 172
9 394 382 776 190
10 299 282 581 125
11 191 210 401 94
รวม 5,259 1,283

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ตำบลไทรงาม มีวัด จำนวน 4 แห่ง
   - วัดโพธิ์ฯตั้งอยู่หมู่ที่ 4 มีพระจำนวน 20 รูป
   - วัดไผ่จระเข้ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 มีพระจำนวน 10 รูป เณร 1 รูป
   - วัดไผ่สามตำลึงตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีพระจำนวน 15 รูป
   - วัดเกษตราราม 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 มีพระจำนวน 14 รูป เณร 4 รูป

การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด ส.ป.ช.จำนวน 4 แห่ง
- โรงเรียนวัดโพธิ์ หมู่ที่  4 ตำบลไทรงาม
- โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ หมู่ที่  7 ตำบลไทรงาม
- โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง หมู่ที่  8 ตำบลไทรงาม
- โรงเรียนวัดเกษตราราม หมู่ที่ 10 ตำบลไทรงาม
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม) 

สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข        จำนวน 1 แห่ง
- สถานที่ตั้ง สถานีอนามัยตำบลไทรงาม มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชน                  จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th